Logo Gminy Fabianki

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych „Zacisze” i „Zakątek” w Nasiegniewie

Ocena 0/5

Forma zatrudnienie: Umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy: Pełen etat

Wymagania niezbędne: 

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 5. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiada wykształcenie min. podstawowe;

 

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane prawo jazdy kat.B;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. wysoka kultura osobista;
 4. punktualność;

Zakres wykonywanych zadań m.in.:

 1. prace porządkowe na terenie należącym do Placówki;
 2. utrzymanie czystości terenów zielonych;
 3. drobne prace naprawcze;
 4. wykonywanie poleceń przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kserokopia świadectw pracy;
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystania z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 8. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 9. Oświadczenie kandydata o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej;
 11. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy – o ile dotyczy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w  Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Nasiegniewie” – do Sekretariatu Starosty, pokój nr 35, w terminie do dnia 2 lutego 2024 r. do godziny 14.00.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności