Logo Gminy Fabianki

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych „Zacisze” i „Zakątek” w Nasiegniewie

Ocena 0/5

Forma zatrudnienie: Umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy: Pełen etat

Wymagania niezbędne: 

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków pracownika socjalnego,
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Spełnia jeden z warunków:

Posiada Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760.) tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
 2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, 
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu  pracownika socjalnego na jednym z kierunków: · pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,  polityka społeczna, psychologia,  socjologia,  nauki o rodzinie, 

lub

 1. posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego 
 2. otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, 
 3. otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, 
 4. przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego, 
 5. przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej;
 2. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. znajomość rozporządzenia Ministra Pracy  Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 4. odporność na stres;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. wysoka kultura osobista;

 

Zakres wykonywanych zadań m.in.:

 1. rozpoznanie sytuacji dziecka;
 2. praca z rodziną dziecka;
 3. inicjowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej, majątkowej i rodzinnej dziecka;
 4. utrzymanie kontaktów z rodziną biologiczną dziecka;
 5. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka;
 6. wykonywanie poleceń przełożonego

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kserokopia świadectw pracy;
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystania z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 8. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 9. Oświadczenie kandydata o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej;
 11. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy – o ile dotyczy.

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w  Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Nasiegniewie” – do Sekretariatu Starosty, pokój nr 35, w terminie do dnia 2 lutego 2024 r. do godziny 14.00.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności