Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XL sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 ) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XL sesję Rady Gminy Fabianki  w VIII kadencji, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki dnia 6 września  2023 r. o godz. 8.30 z proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie XL sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3.  Zatwierdzenie protokołów:
1) z XXXVIII sesji Rady Gminy Fabianki z dnia 25 maja 2023 r.
2) z XXXIX sesji Rady Gminy Fabianki z dnia 6 lipca 2023 r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a  w szczególności z realizacji uchwał.
6. Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach za 2022 r.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
8.  Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy oraz Klubu Radnych „Jedność” i  Klubu Radnych „Wspólna Sprawa”.
9.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033,
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Chełmica Duża, 
4) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg,
5) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach,
6) przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Kujawy 2035,
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
8) wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fabianki na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej,
9) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, jednostka ewidencyjna Fabianki.
10) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki.
11) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki,
12) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
13) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Fabianki.
10.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11.  Sprawy różne.
12.  Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak          

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności