Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XLIII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XLIII sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki dnia 7 marca 2024 r. o godz. 9.00  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 19 grudnia 2023 roku.
 4. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności  z realizacji uchwał.
 6. Raport roczny za 2023 rok o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Fabianki oraz wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
 7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach z działalności w 2023 roku oraz planem pracy na 2024 rok.
 8. Analiza sprawozdania  z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku oraz przyjęcie planu pracy GKRPA na 2024 rok.
 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdań GOPS w Fabiankach:
  1) z działalności za 2023 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2024
  2) z realizacji w Gminie Fabianki zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok - zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Gminy i poszczególnych Komisji Rady Gminy z działalności w 2023 r.
 11. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy oraz Klubów Radnych „Jedność” i „Wspólna Sprawa”.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian do budżetu gminy na 2024 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034,
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Fabianki,
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym – II etap”,
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym – III etap”,
 • przyznania dotacji na ratunkowe prace konserwatorskie przy dolnej partii elewacji frontowej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej,
 • określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Fabianki, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
 • przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki za 2023 rok,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 • w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łęg Witoszyn, jednostka ewidencyjna Fabianki,
 • uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2024 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki na 2024 rok.

13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.  

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak          

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności