Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XXXII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXII sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 14  grudnia 2022 roku  o  godz.  12.00   z proponowanym porządkiem obrad:
          
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia:
1)  XXX sesji RG z dnia 29.09.2022 r.
2)  XXXI sesji RG z dnia 4.11.2022 r.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał oraz działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki.      
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok:
1) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu,
2) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok,
3) analiza projektu budżetu na 2023 r.,
4) wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy dotyczące projektu budżetu na 2023 r.,
5) dyskusja
6) podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2023,
7) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie  Finansowej,
8) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2032.
7. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu gminy na 2022 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2022 -  2029,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania,
4) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
5) ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu
6) określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego na terenie Gminy Fabianki w latach 2022-2024,
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2023 r.
9. Wolne wnioski, zapytania.
10. Sprawy różne.
11.  Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

 

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak         

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności