Logo Gminy Fabianki

Obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest

Ocena 0/5

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest dokonuje corocznie inwentaryzacji ww. wyrobów, a wyniki ujmuje w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, (dalej INFORMACJA).

INFORMACJĘ sporządza się w 2 egzemplarzach: 

  • 1 egzemplarz przedkłada się w formie papierowej właściwemu organowi,
  • 1 egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą zobowiązana jest do przedłożenia INFORMACJI Wójtowi, a przedsiębiorca bezpośrednio Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia (ostatnia informacja zawiera dane o unieszkodliwionych w danym roku odpadach potwierdzająca fakt).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kto wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo ww. informacji Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub Wójtowi podlega karze grzywny.

Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Ocenę tę sporządza się w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Ocena jest sporządzana na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) w jednym egzemplarzu.

Wypełniony formularz oceny pozostaje u właściciela, użytkownika lub zarządcy nieruchomości łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a w przypadku obiektów dla których prowadzona jest książka obiektu budowlanego, ocenę dołącza się do tej książki. W przypadku wykonania prac polegających na zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest poprzez zabudowę lub nałożenie powłoki, należy ponownie sporządzić Ocenę stanu tych wyrobów w terminie 30 dni od przeprowadzenia zabezpieczenia.

Podstawa prawna:

  1. art. 162 ust. 3 i 4, art. 345, 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)
  2. § 10 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności