Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach II sesji Rady Gminy Fabianki w IX kadencji

Ocena 0/5

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje II sesję Rady Gminy Fabianki w IX kadencji, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki dnia 28 maja 2024 r. o godz. 9.00  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie II  sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 6 maja 2024 roku.
 4. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności  z realizacji uchwał.
 6. Analiza sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 7. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy oraz Klubów Radnych „Jedność” i „Dla Dobra Gminy Fabianki”.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian do budżetu gminy na 2024 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039,
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
  • zmiany uchwały nr XLIV/460/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017 -2032”,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, jednostka ewidencyjna Fabianki, 
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fabianki,
  • ustalenia miesięcznych diet dla radnych,
  • określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.
 9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.             
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Krzysztof Górecki       

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności