Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XXXI sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXI sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 4 listopada 2022 roku o godz. 10.00   z proponowanym porządkiem obrad:

Zdjęcie do Zawiadomienie o obradach XXXI sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIX sesji RG z dnia 31.08.2022 r.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5.  Sprawozdanie z realizacji uchwał oraz działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki.     
6. Informacja Wójta Gminy w zakresie wykonywania prac przez osoby skazane na terenie Gminy Fabianki zgodnie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku.
7. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2021 r. oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2021 r.
8. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Fabianki za  rok szkolny 2021/2022.
9. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Fabianki za I półrocze 2022 r.
10.  Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu gminy na 2022 rok,
2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki,
5) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
6) uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
7)  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
8) przyjęcia „programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela,
10) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki.
12) rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Króla w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy,
13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościpołożonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,
14) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościpołożonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki,
15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wilczeniec Fabiański - I .
12. Wolne wnioski zapytania.
13. Sprawy różne.
14.  Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

 

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak          

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności