Logo Gminy Fabianki

Nabór do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Ocena 0/5

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 zwaną dalej Ordynacją,

ogłasza nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Link do programu:

https://mojregion.eu/rpo/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/FEdKP-2021-2022_7.12.2022.pdf

1. Nazwa programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
2. Obszary tematyczne ze wskazaniem liczby organizacji do reprezentacji:
a) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych;
b) jedna federacja organizacji pozarządowych;
c) trzy organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
d) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska;
e) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
f) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego;
g) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn;
h) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmującą się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek).

3. Nabór obejmuje łącznie 10 organizacji pozarządowych do składu KM.
4. Jedna organizacja może oddać:
− jeden głos na organizację pozarządową zgłoszoną w obszarze praw podstawowych,
− jeden głos na federację,
− pięć głosów, po jednym na organizację, w obszarach ocenianych przez organizację za reprezentatywne dla ich działalności organizacji wskazanych w pkt c) – h),

5. Organizacja zgłaszająca swoją kandydaturę na członka KM może oddać głos na swoją organizację.
6. Przedstawiciela Lokalnych Grup Działania wskazuje Przewodniczący Sieci Kujawsko-Pomorskich LGD, stąd LGD są wyłączone z procedury wyborczej.
7. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.
8. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM od 21 grudnia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2023 r. do godziny 23.59. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.
9. Formularz zgłoszeniowy na członka KM należy przesłać do Komisji Wyborczej na adres poczty elektronicznej: ngo@kujawsko-pomorskie.pl W tytule maila należy wpisać: ZGŁOSZENIE DO KM.
10. Po opublikowaniu przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które mają zastrzeżenia do opublikowanej listy mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Wyborczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów.

Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/-ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do Komisji Wyborczej na adres poczty elektronicznej: ngo@kujawsko-pomorskie.pl. W tytule maila należy wpisać: PROTEST - ZGŁOSZENIE DO KM.

UWAGA:

1) Formularz należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać w formacie pdf.
2) W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie dotyczy”.

 

Beata Wyczyńska-Hoppe                                      
Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego                        

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności