Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XXX sesji Rady Gminy w VIII kadencji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2021 r. poz. 1372) na wniosek Wójta, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXX sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 28 września 2022 roku o godz. 10.00z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RG z dnia 4.07.2022 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu gminy na 2022 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2022 - 2029,
3) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki,
5) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela,
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki.
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Chełmica Duża.
5. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

Wiceprzewodniczący     
Rady Gminy Fabianki     
Artur Stroiński          

powrót do kategorii
Poprzedni

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności