Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XLI sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 ) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XLI sesję Rady Gminy Fabianki  w VIII kadencji, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki dnia 8 listopada 2023 r. o godz. 9.00 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji RG.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności z realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta Gminy w zakresie wykonywania prac przez osoby skazane na terenie Gminy Fabianki zgodnie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku.
 7. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2022 r. oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2022 r.
 8. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy oraz Klubu Radnych „Jedność" i Klubu Radnych „Wspólna Sprawa".
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023 - 2033,
  3) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki,
  4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki,
  5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki,
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
  7) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024",
  8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poszczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania,
  9) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach,
  10) określenia zasad przeprowadzenia naboru uzupełniającego wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Chełmicy - Cukrowni budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński" Sp. z o.o.
  11) wymagań   jakie   powinien   spełniać   przedsiębiorca   ubiegający   się   o   uzyskanie   zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Fabianki.
  12) wymagań   jakie    powinien    spełniać   przedsiębiorca   ubiegający   się   o uzyskanie     zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni  zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Fabianki,
  13) ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej,
  14) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki,
  15) wyrażenia  zgody   na   nieodpłatne   nabycie  nieruchomości   położonej  w  obrębie   ewidencyjnym Nasiegniewo, jednostka ewidencyjna Fabianki,
  16) zaopiniowania wniosku o pozbawienie charakteru ochronnego lasu,
  17) wystąpienia do Sejmu RP z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu   postępowania   cywilnego,   kodeksu   pracy,   ustawy   o   postępowaniu   egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie,
  18) ustalenia miesięcznych diet dla radnych,
  19) przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Fabianki na lata 2023-2025",
 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy w Fabiankach.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności