Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XLII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XLII sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki dnia 19 grudnia  2023 r.  o godz. 12.00  z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLI sesji z dnia 8 listopada 2023 r.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał oraz działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki.     
6. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Fabianki.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok:
1) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu,
2) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok,
3)  analiza projektu budżetu na 2024 r.,
4)  wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy dotyczące projektu budżetu na 2024 r.,
5)  dyskusja
6)  podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2024,
7) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie  Finansowej,
8) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2024 - 2034.
8. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy oraz Klubu „Jedność” i „Wspólna Sprawa”.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu na 2023 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023 - 2033,
3) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Fabianki”,
4) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028”,
5) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach,
6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków osobom i rodzinom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
7) zmiany uchwały nr XLI/415/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.,
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki,
11) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2024 r.
10.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11.  Sprawy różne.
12.  Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak          

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności