Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XXXIV sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

             Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki  dnia 31  stycznia  2023 r. o godz. 17.00  z proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie XXXIV  sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z sesji rady:
1) z XXXII sesji RG z dnia 14 grudnia 2022 roku.
2) z XXXIII sesji RG z dnia 27 grudnia 2022 roku.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności  z realizacji uchwał.
6.  Zapoznanie się z treścią sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach z działalności w 2022 roku oraz planem pracy na 2023 rok.
7. Analiza sprawozdania  z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku oraz przyjęcie planu pracy GKRPA na 2023 rok.
8.  Zatwierdzenie sprawozdania Rady Gminy i poszczególnych Komisji Rady Gminy z działalności w 2022 r.
9.  Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
10.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) budżetu gminy na 2023 rok,
2) przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki za 2022 rok,
3) ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
4) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026”,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
6) określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Chełmicy – Cukrowni, budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy mieszkaniowej „KZN – Toruńskie” spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu,
7) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2023 – 2027,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,
9) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2023 rok,
10) planu pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2023 rok.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.         
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.   

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak           

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności