Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XXXV sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2023 r. poz. 40), Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXV sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 16  marca  2023 roku  o  godz.  10.00  z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji RG z dnia 31.01.2023 r.
4. Zapoznanie się z informacją Policji na temat stanu bezpieczeństwa mieszkańców i porządku na terenie gminy.
5. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubów Radnych „ Jedność” oraz „Wspólna Sprawa”.
6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu gminy na 2023 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2032,
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w miejscowości Nasiegniewo,
5) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Fabianki w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki,
6)  określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Fabianki w 2023 r.
7) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Fabianki na lata 2023-2027,
8) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki,
11) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Fabianki,
12) określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie  umowy najmu lokali mieszkalnych  w budynku wielorodzinnym w Chełmicy – Cukrowni budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy  Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.,
13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, jednostka ewidencyjna Fabianki,
14)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
15) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
16) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
7.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8.  Sprawy różne.
9.  Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak           

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności