Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XXXVIII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG Fabianki w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 12.30  z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,
3. Zatwierdzenie protokołu:
1) z XXXV sesji RG Fabianki z dnia 16 marca 2023 roku,
2) z XXXVI sesji RG Fabianki z dnia 24 marca 2023 roku.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności z realizacji uchwał.
6.  Analiza działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Fabianki w 2022 roku.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy:
a) rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fabianki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
1) zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
2) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji RG oraz Klubów „Jedność” i  „Wspólna Sprawa” w sprawie przedłożonej informacji z wykonania budżetu gminy za 2022 r.,
3) dyskusja 
4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2022 r.,
5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
9. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubów Radnych „Jedność” i „Wspólna Sprawa”.
10.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian do budżetu na 2023 rok,
2)    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
3)    rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Fabianki,
4)    przekazania skargi Prokuratury Rejonowej we Włocławku na uchwałę Rady Gminy Fabianki Nr XXI/223/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych i sołtysów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,
5)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki na lata 2017-2032”
7)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fabianki na rok 2023,
8)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Nasiegniewo, Zarzeczewo i Szpetal Górny,
9)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak          

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności