Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Środowisko

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Logo CEEB      W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.
Deklaracje mozna składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/lub w formie papierowej. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy wdrażana jest zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Brześć Kujawski deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, w godzinach pracy urzędu. Wówczas w terminie:

  • 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
  • 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania

upoważniony pracownik urzędu gminy wprowadzi do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ulotka1f.png?669
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ulotka2f.png?214
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/broszura_sierpien_2021_002.pdf?86

Ulotka dotyczy deklaracji o źródłach ogrzewania budynków