Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Środowisko

Gospodarka ściekowa

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Fabianki będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki (uchwała Rady Gminy Fabianki nr XV/171/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. - § 12) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe odbywa się z częstotliwością co najmniej raz na kwartał za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru nieczystości ciekłych.

Kontrola  przeprowadzana  jest  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1973 ze zm.).

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

 

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na odbiór nieczystości ciekłych, powinny to uczynić niezwłocznie.

 

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Fabianki:

http://bip.fabianki.pl/wykaz-podmiotow-uprawnionych-do-prowadzenia-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-fabianki/

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Ewidencja prowadzona jest w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej, a także wynikającym z przepisów ww. ustawy obowiązkiem kontroli w zakresie posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z aktualizacją posiadanej ewidencji zbiorników zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie zgłoszenia (ankiety) na stronie internetowej Urzędu Gminy Fabianki (górne menu) lub wypełnienie w Urzędzie Gminy Fabianki (pok. 17, I piętro), w terminie do 31.12.2022 r.

Ankieta POŚ