Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Czyste Powietrze

O Programie

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Istnieje możliwość skorzystania z jednego z dwóch poziomów dofinansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania
Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania
Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust.10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza kwoty:
- 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.

PRZYDATNE LINKI

Strona Programu: https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.torun.pl 

Wymagana dokumentacja:
Wymagana dokumentacja - do 02.01.2023 r.
Wymagana dokumentacja - od 03.01.2023 r.
Wymagana dokumentacja - ścieżka bankowa - do 02.01.2023 r.
Wymagana dokumentacja - ścieżka bankowa - od 03.01.2023 r. 

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ 

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/