Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Dla Mieszkańca

Podatki i opłaty

K A L E N D A R Z   P O D A T K O W Y   -   W A Ż N E   T E R M I N Y

 

 

OSOBY FIZYCZNE

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

10 styczeń  

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc  grudzień ubiegłego roku

15 styczeń

 

 • ostateczny termin złożenia  deklaracji w sprawie podatku  rolnego i leśnego
 • termin płatności I raty podatku leśnego

31 styczeń 

 • termin złożenia deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości 
 • termin płatności I raty podatku od  nieruchomości  

10 luty 

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń

15 luty  

 

 • upływa termin złożenia deklaracji w sprawie  podatku od środków transportowych           
 • termin płatności I rat podatku od środków transportowych

15 luty  

 

 • upływa termin złożenia deklaracji w sprawie  podatku od środków transportowych          
 • termin płatności I rat podatku od środków transportowych    
 • termin płatności II raty podatku od nieruchomości i leśnego

10 marzec

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty

15 marzec

 • termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

31 marca 

 • termin użytkowania wieczystego
 • opłata przekształecniowa

15 marzec

 •  termin płatności pierwszej raty pod rolnego
 • termin płatności III raty podatku od nieruchomości i leśnego

10 kwiecień

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec

15 kwiecień   

 • termin płatności IV raty podatku od nieruchomości i leśnego

10 maj

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc kwiecień 

15 maj

 

 •  termin płatności  drugiej raty w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego     
 • termin płatności opłaty  za psa

15 maj

 • termin płatności II rat podatku rolnegO
 • termin płatności V raty podatku od nieruchomości i leśnego  

10 czerwiec

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ma

 

 15 czerwiec   

 • termin płatności VI raty podatku od nieruchomości i leśnego

10 lipiec

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc czerwiec, 

15 lipiec

 • termin płatności VII raty podatku od nieruchomości i leśnego

10 sierpień

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 

 15 sierpień

 • termin płatności VIII raty podatku od nieruchomości i leśnego 

10 wrzesień 

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc sierpień 

15 wrzesień

 • termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 • termin płatności  drugiej raty podatku od środków transportowych,


15 wrzesień

 • termin płatności  III  raty podatku rolnego
 • termin płatności IX raty podatku od nieruchomości i leśnego 
 • termin płatności  drugiej raty podatku od środków transportowych,

10 październik

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wrzesień

15 październik

 • termin płatności X raty podatku od nieruchomości i leśnego

10 listopad

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc październik 

15 listopad

 

 • termin płatności IV raty podatku od nieruchomości,podatku rolnego oraz leśnego

 15 listopad

 

 • termin płatności IV  raty podatku rolnego 
 •  termin płatności XI raty podatku od nieruchomości i leśnego 

10 grudzień 

 • termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc  listopad, 

15 grudzień

 • termin płatności XII raty podatku od nieruchomości i leśnego 

                                                      

Uwaga!  Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021, po.1540) jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.