Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Dla Mieszkańca

Projekty inwestycyjne

 Baner z informacjami o źródłach pozyskiwania funduszy

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów. Realizuje ona aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwana też polityką spójności lub polityką strukturalną. Głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku. W latach 2014 – 2020 dla Polski przeznaczone zostało 82,5 mld euro.

 Skąd pochodzą pieniądze?

Budżet Unii Europejskiej tworzą głównie dochody pochodzące z państw członkowskich. Obecnie budżet Unii osiąga poziom ok. 1% dochodu narodowego brutto Unii. Budżety roczne są ustalane w granicach wyznaczonych przez długoterminowy plan finansowy, zwany także perspektywą finansową Unii Europejskiej. Dzięki temu wydatki są ponoszone w sposób przewidywalny. 


Struktura Funduszy Europejskich

Pięć głównych funduszy wspierających rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 •  Europejski Fundusz Społeczny,
 • Fundusz Spójności,
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki.


Programy krajowe 

 1. Program Infrastruktura i Środowisko
 2. Program Inteligentny Rozwój
 3. Program Wiedza Edukacja Rozwój
 4. Program Polska Cyfrowa
 5. Program Polska Wschodnia
 6. Program Pomoc Techniczna


Programy regionalne

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów.

 •  RPO WK-P (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego)
 • PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)


 

Fundusze Europejskie 2021 – 2027 to 72,2 mld euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie dla naszego kraju to około 76 mld euro.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.


 

 

Polityka spójności ma obejmować następujące fundusze:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • Fundusz Spójności (FS),
 • Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+).
 • Proponowane fundusze polityki spójności będzie uzupełniał Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Ponadto planowany jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Podobnie jak w latach 2014 – 2020, realizowane programy będą dzielić się na krajowe i regionalne.

Programy krajowe:

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS),
 • Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki (FENG),
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC),
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW),
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027,
 • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji,
 • Program Pomoc Żywnościowa,
 • Program Ryby,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dawniej Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz ma na celu powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej i zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, poprawę oraz zwiększanie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.