Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Polityka społeczna

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat Włocławski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym sta-nie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiąz-kach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczą-cym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3 a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowa-niem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużo-nych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieopłatną mediację

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE
PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI


Powiat Włocławski w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. prowadzi dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w których osoby uprawnione mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.


Szczegółowy harmonogram działania punktów i filii punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:


1) Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalu
Urząd Miejski w Kowalu, ul. Piwna 24

 • Poniedziałek 15:30 – 19:30
 • Wtorek 15:30 – 19:30
 • Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Filia punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Lubieniu Kujawskim

Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 22

 • Czwartek 15:30 – 19:30
 • Piątek 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

 

Filia punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Lubieniu Kujawskim

Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 22

 • Czwartek              15:30 – 19:30
 • Piątek                   15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

 2) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, Brzeska Strefa Aktywności, ul. Kolejowa 3

 • Poniedziałek 15:30 – 19:30
 • Wtorek 15:30 – 19:30
 • Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych według harmonogramów.


Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2

 • Czwartek 15:30 – 19:30
 • Piątek 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych według harmonogramów.

 3) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubrańcu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca 4

 • Poniedziałek 15:30 – 19:30
 • Wtorek 15:30 – 19:30
 • Środa 15:30 – 19:30


W punkcie pomoc udzielana jest przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.


Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32

 • Czwartek 15:30 – 19:30
 • Piątek 15:30 – 19:30

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)