Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Zwierzęta bezdomne

Właściciele, opiekunowie psów

Wójt Gminy Fabianki informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (art. 10a ust. 3), przy czym zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście (art. 10a ust. 4). Naruszenie powyższego zakazu zagrożone jest karą aresztu lub grzywny, a ponadto można orzec nawiązkę w wysokości 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt (art. 37 ust. 1 i 4).

Natomiast w myśl art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 281 z późn. zm.) kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, albo dopuszcza się tego czynu w odniesieniu do zwierzęcia które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

Jednocześnie na mocy art. 431§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Reasumując puszczanie psów luzem bez możliwości ich kontroli stanowi podstawę  do ukarania właściciela przez Policję a nawet skierowania wniosku do sądu. W przypadku wyrządzenia przez psa szkody bądź krzywdy opiekun czworonoga ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do poszkodowanego.
Mając na uwadze przykre skutki zdarzeń z udziałem psów puszczanych samopas na nieruchomości (bez możliwości ich kontroli) apeluję o racjonalne podejście do obowiązków jakie ciążą na właścicielu zwierzęcia. W przypadki utrzymywania psów luzem na nieogrodzonych posesjach należy liczyć się z interwencją Policji.